HOURS: 

Mon. 3:00 - 9:00 p.m. 

Tues. 3:00 - 9:00 p.m. 

Wed.  3:00 - 9:00 p.m. 

Thurs. 3:00 - 9:00 p.m. 

Fri. 
3:00 - 9:00 p.m. 

Sat.  3:00 - 9:00 p.m. 
 

 
 

106 1st St., Hudson, OH, 44236 • (330) 342-3771 • tomatogrill@yahoo.com

Website Builder